Werken bij
Service nummer +31 (0)527 745862
   

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van IB-Solutions B.V., IB-Trade B.V. en IB-Lease B.V., handelend onder de naam van IB Food-Machines (hierna te noemen: “IB Food-Machines”). De volledige contactgegevens van IB Food-Machines zijn als volgt:
Hoornse Hop 6
8321 WX Urk
Nederland
info@food-machines.com
www.food-machines.com

1. DEFINITIES
Voor deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
(a) Voorwaarden: deze verkoopvoorwaarden;
(b) Klant: de persoon of het bedrijf die bij IB Food-Machines apparatuur koopt;
(c) Apparatuur: elk apparaat of machine die overeenkomstig het contract door IB Food-Machines wordt geleverd aan de klant;
(d) Contract: elke overeenkomst tussen IB Food-Machines en de klant voor de verkoop van apparatuur, inclusief facturen, aanvaarding van een offerte of verkoopovereenkomst;
(e) Plaats van levering: het door de klant schriftelijk opgegeven zakelijk adres waar de levering van de apparatuur overeenkomstig lid 6 plaatsvindt;
(f) Betalingsvoorwaarden: de betalingsvoorwaarden die zijn vastgelegd in het contract, met inachtneming van paragraaf 5.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die een klant plaatst via de website(s) van of e-mail naar IB Food-Machines of anderszins. Door ondertekening van het contract gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Behoudens een wijziging op grond van paragraaf 2.3, zijn deze voorwaarden van toepassing op elk contract (met uitsluiting van alle voorwaarden die de klant verklaart toe te passen onder een inkooporder, orderbevestiging of enig ander document).
2.2 Geen enkele voorwaarde die gesteld wordt met of opgenomen is in de inkooporder, orderbevestiging, specificatie of andere vorm van communicatie van de klant waarnaar eventueel wordt verwezen in het contract, maakt deel uit van het contract.
2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van IB Food-Machines, en enige afwijking van deze algemene voorwaarden en enige verklaring over de apparatuur zijn alleen van kracht indien uitdrukkelijk schriftelijk geaccordeerd door een bestuurder van IB Food-Machines. De klant bevestigt zich niet te verlaten op mededelingen, verklaringen of beloften van IB Food-Machines anders dan in het contract opgenomen. Niets in deze paragraaf vormt een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van IB Food-Machines voor frauduleuze misleiding.
2.4 Elke aanvaarding van de klant van een offerte of verkoopovereenkomst voor de apparatuur wordt beschouwd als een aanbod tot aankoop van deze apparatuur met inachtneming van deze voorwaarden.
2.5 Elke offerte of verkoopovereenkomst is slechts 14 dagen geldig vanaf dagtekening, mits niet eerder ingetrokken.

3. BESCHRIJVING
3.1 De apparatuur wordt beschreven in de offerte of de verkoopovereenkomst van IB Food-Machines.
3.2 Alle monsters, tekeningen, beschrijvend materiaal, specificaties, website-inhoud, publicaties of brochures zijn uitsluitend bedoeld om een idee te geven van de daarin beschreven apparatuur. Zij maken geen deel uit van het contract en houden geen verkoop op monster in.

4. PRIJS
4.1 De prijs voor de apparatuur is de prijs die is vermeld in de offerte of de verkoopovereenkomst of de factuur van IB Food-Machines.
4.2 De prijs voor de apparatuur is exclusief BTW en alle kosten met betrekking tot verpakking, laden, lossen, transport, verzekering en/of installatie, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

5. BETALING
5.1 De overeengekomen prijs dient binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Het tijdstip van betaling is van essentieel belang.
5.3 Geen betaling wordt geacht te zijn ontvangen totdat de bedragen zijn bijgeschreven op de bankrekening van IB Food-Machines.
5.4 Alle betalingen aan IB Food-Machines uit hoofde van een contract worden onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging van enig deel van het contract, ongeacht enige andere bepaling.
5.5 De klant dient alle bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van een contract volledig te betalen zonder enige aftrek door verrekening, tegenvordering, korting of anderszins, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.6 Indien de klant nalaat IB Food-Machines een contractueel overeengekomen bedrag te betalen, dan is de klant vanaf de vervaldag rente verschuldigd aan IB Food-Machines over de openstaande som tegen het maandelijkse tarief van 1% voor elk dag dat de betaling nog niet volledig is voldaan.
5.7 In het geval van een betalingsachterstand die niet binnen 90 dagen is opgelost, zal IB Food-Machines maatregelen nemen om de apparatuur van de klant terug te vorderen. In dat geval worden alle bedragen die door de klant aan IB Food-Machines zijn betaald uit hoofde van het contract beschouwd als betaling voor de huur van de apparatuur en, als dusdanig, niet restituteerbaar. Daarnaast is de klant aansprakelijk voor alle kosten voor de terugvordering.
5.8 IB Food-Machines kan, geheel naar eigen goeddunken, kiezen voor een gepaste gerechtelijke procedure om een eventuele betalingsachterstand te vorderen.

6. LEVERING
6.1 IB Food-Machines levert alle apparatuur aan een transporteur voor transport naar de plaats van levering van de klant, waarbij alle transport- en verpakkingskosten voor rekening komen van de klant volgens de overeengekomen Incoterms, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 IB Food-Machines zorgt ervoor dat de apparatuur op de juiste wijze is verpakt en dat alle dozen of pallets zijn voorzien van een referentienummer.
6.3 Onder de volledige “levering” aan de klant wordt verstaan de levering van de apparatuur in onbeschadigde staat op de plaats van levering van de klant.
6.4 Alle door IB Food-Machines opgegeven leveringsdata zijn bedoeld als een schatting; het tijdstip van levering wordt niet beschouwd als een essentieel onderdeel van het contract. Indien er geen data zijn vermeld, geschiedt de levering binnen een redelijke termijn.
6.5 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze voorwaarden is IB Food-Machines niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade, kosten of schadeposten of onkosten die direct of indirect worden veroorzaakt door enige vertraging in de levering van de apparatuur (zelfs niet als deze wordt veroorzaakt door nalatigheid van IB Food-Machines), noch geeft enige vertraging de klant het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, tenzij deze vertraging meer dan 90 dagen bedraagt.
6.6 IB Food-Machines is niet aansprakelijk voor niet-levering van de apparatuur (ook niet als dit het gevolg is van nalatigheid van IB Food-Machines).
7. KWALITEIT
7.1 IB Food-Machines verkoopt nieuwe en gebruikte apparatuur.
7.2 Alle gebruikte apparatuur wordt door de klant gekocht “zoals deze is” en “met alle tekortkomingen”, en IB Food-Machines geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties zoals, maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. Een bevestiging van een feit of een belofte van IB Food-Machines wordt niet beschouwd als een uitdrukkelijke garantie dat de apparatuur in overeenstemming is met een dergelijke bevestiging of belofte.
7.3 Indien een model of monster aan de klant is getoond, is dit model of monster slechts gebruikt om het algemene type en de algemene kwaliteit van de apparatuur te illustreren en niet om aan te geven dat de apparatuur in overeenstemming zou zijn met een dergelijk model of monster.

8. INSPECTIE
8.1 De klant heeft de apparatuur geïnspecteerd of erkent hierbij dat IB Food-Machines de klant heeft uitgenodigd en
er bij de klant op heeft aangedrongen de apparatuur te inspecteren en de klant heeft geweigerd deze te inspecteren.
8.2 IB Food-Machines is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet inspecteren van de apparatuur door de klant of voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden of weglatingen in monsters, tekeningen, beschrijvend materiaal, specificaties, website-inhoud, publicaties of brochures.

9. VERZEKERING
9.1 Indien de klant het vervoer van de apparatuur na aankoop wenst te regelen, vereist IB Food-Machines een bevestiging dat de klant een toereikende verzekeringsdekking heeft voor het verplaatsen, laden, vervoeren of anderszins hanteren van de apparatuur binnen het bedrijfsterrein van IB Food-Machines.
9.2 Verzekering van de apparatuur tijdens de vracht worden afgesloten volgens de overeengekomen Incoterms.

10. RISK AND TITLE
10.1 De apparatuur is vanaf het moment van levering voor risico van de klant.
10.2 Het eigendom van de apparatuur gaat pas over op de klant wanneer IB Food-Machines alle verschuldigde bedragen (contant of op de bankrekening) heeft ontvangen met betrekking tot
(a) de apparatuur en
(b) alle andere bedragen die om welke reden dan ook aan IB Food-Machines door de klant verschuldigd zijn.
10.3 Totdat het eigendom van de apparatuur op de klant is overgegaan, dient de klant
(a) de apparatuur op fiduciaire basis in bewaring te houden als bewaarnemer voor IB Food-Machines;
(b) de apparatuur zodanig op te slaan (zonder kosten voor IB Food-Machines) dat deze gemakkelijk identificeerbaar blijft als eigendom van IB Food-Machines;
(c) geen identificerende kenmerken of verpakkingsmateriaal op of met betrekking tot de apparatuur te vernietigen, beschadigen of verbergen;
(d) de apparatuur in een bevredigende staat te houden en deze namens IB Food-Machines verzekerd te houden tegen alle redelijke risico’s.
10.4 De klant mag de apparatuur niet doorverkopen voordat het eigendom uitsluitend aan de klant is overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.5 Het recht van de klant op het bezit van de apparatuur wordt onmiddellijk beëindigd als tegen de klant een faillissementsbevel is ingediend of de klant een regeling met diens schuldeisers heeft getroffen of andere wettelijke voorzieningen voor gefailleerden heeft aangevraagd of (formeel of informeel) failliet is gegaan.
10.6 IB Food-Machines heeft het recht om betaling voor de apparatuur te vorderen, ook al is het eigendom daarvan nog niet aan de klant is overgedragen.
10.7 De klant verleent (werknemers of vertegenwoordigers van) IB Food-Machines toestemming om het bedrijfsterrein van de klant te betreden om de apparatuur te inspecteren of, wanneer de eigendomsrechten van de klant zijn beëindigd, deze weg te halen.

11. INSTALLATIE
11.1 De klant installeert de apparatuur en is verantwoordelijk voor de veiligheid, elektrische voorschriften en training van de werknemers van de klant in het gebruik van de apparatuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2 De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met de installatie van de apparatuur.

12. AANVAARDING
12.1 De klant heeft het recht om de apparatuur bij ontvangst te inspecteren. De klant dient IB Food-Machines binnen 2 werkdagen na levering op de hoogte te stellen van enige eis tot schadevergoeding wegens de toestand of kwaliteit van de aparatuur, en de klant dient de grondslag voor die eis gedetailleerd te specificeren. Het niet naleven van het voorgaande door de klant betekent een onherroepelijke aanvaarding van de apparatuur door de klant.

3. TRAINING
13.1 De klant is verantwoordelijk voor de training en de correcte en veilige bediening van de apparatuur door de werknemers of vertegenwoordigers van de klant. De klant erkent dat de hierbij verkochte apparatuur gevaarlijk kan zijn bij onjuist gebruik. IB Food-Machines is niet verantwoordelijk voor enig verlies of letsel als gevolg van het gebruik van de apparatuur.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
14.1 IB Food-Machines is jegens de klant niet aansprakelijk voor omzet- en/of winstderving en/of bedrijfsschade, direct of indirect, noch voor enige aanspraak op gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het contract.
14.2 De aansprakelijkheid van IB Food-Machines is in ieder geval beperkt tot de prijs die de klant aan IB Food-Machines heeft betaald voor de gekochte apparatuur.

15. OVERMACHT
15.1 IB Food-Machines behoudt zich het recht voor om de leveringsdatum uit te stellen of het contract te annuleren en is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit het contract, indien IB Food-Machines daartoe verhinderd is door overmacht.

16. ALGEMEEN
16.1 Elk recht en elke vorm van genoegdoening van IB Food-Machines uit hoofde van het contract laat onverlet elk ander recht en elke andere vorm van genoegdoening van IB Food-Machines, al dan niet uit hoofde van het contract.
16.2 Op het contract is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die tegen IB Food-Machines of de klant aanhangig worden gemaakt, worden beslecht onder Nederlands recht.
16.3 Enige wijziging van deze voorwaarden of het contract moeten schriftelijk worden overeengekomen.